Billeder


Træ:  

Match 1 til 16 fra 16     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1

 
 
2

 
 
3
Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Aarhuus Stiftstidende 20. april 1821
Bekiendtgørelser.
At det behagede det alvise Forsyn ved en rolig Død, efter 3 Dages Sygdom, igaar Eftermiddag kl. 5, at bortkalde fra det jordiske vor inderlig elskede Moder Anne sal. Weiss, fød Pedersdatter i sin Alders 67de Aar; det kunne vi ikke undlade, paa egne og fraværendes Søsters vegne, herved sørgeligt at tilkiendegive Slægt og Venner.
Aarhuus den 20de April 1821.
F. Weiss P. Weiss 
 
4
Blev de derude?
Blev de derude?
Tre Fiskere fra Fur Savnes.
(Dags=Telegram)
Tre Fiskere fra Fur, Chr. Sørensen, C Hansen og Jens Bak menes at være druknede. De tog fot otte Dage siden ud med deres Motorbaad fra Lemvig, og siden har ingen set dem. 
 
5
De forulykkede Furfiskere
De forulykkede Furfiskere
Ligene af samtlige tre Furfiskere, der i Vinter forulykkede i Nissum Bredning, er nu endelig fundne.
Som meddelt blev liget af Carl Thomsen kort før Pinse fundet inddrevet paa Stranden ved Harboøre, og Ligene af de to andre er nu ogsaa inddrevne.
I fredags fandt Færgefolkene ved Oddesund et stærkt opløst lig inddrevet paa Stranden, og det viste sig at være liget af den forulykkede Fisker Chr. Sørensen fra Fur. Liget af Fisker Jens Jensen Bach fandtes i Gaar paa Hvidbjerg Strand paa Thyholm.
Chr. Sørensen vil blive begravet paa Fur Kirkegaard paa Onsdag; Liget af Jens Jensen Bach er ført til Lemvig for at blive jordet der. 
 
6
Death Certificat Baltzer Sørensen/petersen
Death Certificat Baltzer Sørensen/petersen
 
 
7
Fiskerne fra Fur
Fiskerne fra Fur
Ulykken paa Limfjorden
Den Motorbaad, hvori de tre savnede Fiskere fra Fur forrige Mandag sejlede ud, er i Onsdags funden under Thyland. Redningsdamperen "Vestkysten" har hævet Baaden og indbragt den til Lemvig. Baaden havde et hul i Bunden, rimeligvis fremkommen ved, at den er stødt mod en Rusepæl. Af Fiskerne fandtes intet spor. 
 
8
Ludvig Weis
Ludvig Weis
Aarhus Stifttstidende 15 nov 1809
Sidstafvigte 7de Novbr. behagede det Livets og Dødens Herre fra dette Livs Møie til sin evige Hvile at bortkalde min elskelige, kiære Mand Luvig Weis, i en Alder af 79 Aar og 4 Uger. I 56 Aar var han Borger og Feldbereder her i Byen. I de 23 Aar, i hvilke han vandrede med mig her i et kierligt Ægteskab, var han mig en fornuftig Raadgiver og en trofast Ægtefælle, og vore fælles Børn 2 Sønner og 1 Datter en kierlig og omhyggelig Fader. Vi velsigne derfor hans Minde, og føle dybt hans Savn, forvissede om, at enhver, som kiendte hans Gudhengivenhed, hans Stræbsomhed og retskafne Vandel, vil deltage i vor bedrøvelse over hans Bortgang, i hvilken blot den Tanke kan trøste os: Vi sees igien. Aarhuus, den 11te Novbr. 1809
Ane Pedersdatter. 
 
9
Manifest SS Oscar II Copenhagen New York 7. 19. november 1928
Manifest SS Oscar II Copenhagen New York 7. 19. november 1928
 
 
10
Manifest SS Oscar II Copenhagen New York 7. 19. november 1928
Manifest SS Oscar II Copenhagen New York 7. 19. november 1928
 
 
11
Manifest SS Silkeborg Guantanamo til New York 1930
Manifest SS Silkeborg Guantanamo til New York 1930
 
 
12
Obituary
Obituary
 
 
13
Obituary Cora Hester West
Obituary Cora Hester West
 
 
14
Opraab!
Opraab!
For godt 2 Aar siden skete der fra vor lille Ø et Opraab om hjælp i Anledning af, at 6 af vore Fiskere fandt deres Død under deres Gerning paa Fjorden. Dette Opraab blev besvaret særdeles imødekommende med Pengegaver fra hele Landet.
Nu har en ny Hjemsøgelse ramt Fur, idet 3 af vore Fiskere den 3. Marts d. M. er forulykket i Nissum Bredning ved Lemvig, nemlig Carl Hansen, Kristen Sørensen og Jens Bak. De to førstenævnte, der begge sad i smaa kaar, var gifte. Carl Hansen efterlader sig 5 Børn under 10 Aar, Kristen Sørensen var Barnløs, Jens Bak ugift.
Da de to Enker er ude af stand til at forskaffe sig det nødvendige til deres underhold, er vi undertegnede, der er nøje bekendt med deres Forhold og kan anbefale dem paa det bedste som værdige og trængende til hjælp, traadt sammen med ønsket om at maatte kunne række dem en hjælpende haand i form af en Indsamling af Pengegaver, som vi tænker os tilvejebragt dels ved en almindelig Indsamling over hele Furland, dels ved at henvende os om Bistand fra saadanne Mennesker udenfor Fur, der har Hjerte for Næstens Nød og Savn.
Med Hjertelig Tak vil enhver af os undertegnede modtage de Gaver som maatte blive os tilsendt i nævnte Øjemed, og fordele dem efter bedste Skøn.

Fur, den 17. Marts 1913

A. Nyborg, Sognepræst Daniel Jensen, Gaardejer P.J. Jensen, Købmand
Søren Christian Jepsen, Fiskerriforeningens Formand R. Abildtrup, Lærer Christen Christensen, Fisker
Anders Graversen, Gaardejer Peder Jensen, Boelsmand Jens Christensen, Gaardejer
Anders Sørensen, Snedker Søren Christian Nielsen, Fisker 
 
15
Præstetavle Hellevad kirke
Præstetavle Hellevad kirke
 
 
16
Ships In an Inlet
Ships In an Inlet